Specialistische begeleiding & training aan jeugd, ouders en professionals op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

PRIVACYBELEID

1. Algemeen
‘0 tot 18’ respecteert de privacy van haar klanten en alle daaraan verbonden betrokkenen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heeft ‘0 tot 18’ daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

2. Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De beheerder”): ‘0 tot 18’, gevestigd te Gulikstraat 8, 6585 XB, Mook, Kvk-nummer: 84278129. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ‘0 tot 18’ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sandra@0tot18.nl.

3. De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door ‘0 tot 18’. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
‘0 tot 18’ verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam
– Adresgegevens
– Emailadres(sen)
– Telefoonnummer(s)
– Geboortedatum(s)/leeftijd
– Alle andere persoonlijke informatie die u verstrekt

4. Doel van de verwerking
‘0 tot 18’ verzameld uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld voor:
– Contact met u en eventuele betrokkenen te kunnen leggen en onderhouden
– Een betere dienstverlening te kunnen bieden
– Eventueel het versturen van nieuwbrieven
– Het versturen van offertes en facturen
– Het voldoen aan wettelijke verplichting(en)

5. Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden via email verkregen en in een submap van het emailprogramma bewaard en daarmee ‘geregistreerd’. Tevens worden uw naam- en adresgegevens verwerkt en bewaard in het boekhoudprogramma ten behoeve van facturen.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens
‘0 tot 18’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Sandra@0tot18.nl. ‘0 tot 18’ zal zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Delen van persoonsgegevens
‘0 tot 18’ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Websitebezoek, Google Analytics & Beveiliging
Op de website van ‘0 tot 18’ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ‘0 tot 18’ gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
‘0 tot 18’ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ‘0 tot 18’ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ‘0 tot 18’ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ‘0 tot 18’ heeft hier geen invloed op. ‘0 tot 18’ heeft Google geen toestemming gegeven om via ‘0 tot 18’ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
‘0 tot 18’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ‘0 tot 18’ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De aan u beschikbaar gestelde privacybeleid is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Dit privacybeleid is opgemaakt op 16-11-2021.