Specialistische begeleiding & training aan jeugd, ouders en professionals op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
0 tot 18’, gevestigd in Mook (noord Limburg), is opgericht door Sandra Drinkwater en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84278129. ‘0 tot 18’ biedt specialistische begeleiding & training aan jeugd, ouders en professionals op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met ‘0 tot 18’ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Bij het insturen van het Intakeformulier via website of anderszins, wordt naar deze Algemene Voorwaarden verwezen en verklaard deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.

3. Overeenkomst
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en ‘0 tot 18’, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ‘0 tot 18’ kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Mocht de overeenkomst tot stand komen via een school of een samenwerkingsverband, dan gaat contact met ouder(s) altijd via school (via leerkracht, intern begeleider of anderzijds), tenzij anders overeengekomen wordt. Toestemming voor begeleiding wordt dan ook via school geregeld.

4. Uitvoering van de overeenkomst
0 tot 18’ zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een jeugdspecialist en volgens het SKJ Kwaliteitsregister van een Jeugd- en gezinsprofessional verwacht mag worden, zie Beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals. ‘0 tot 18’ werkt in dienst van het kind/jongere en volgens de Rechten van het Kind. Het begeleidingstraject start met een kennismakings- en intakegesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is of met een school of samenwerkingsverband wanneer de overeenkomst tussen hen en 0 tot 18 wordt gesloten. Vanaf 12 jaar krijgt het kind/jongere zelf een grote beslissingsbevoegdheid om bij dit eerste gesprek en alle volgende evaluatiegesprekken aanwezig te zijn. Een kind/jongere- of oudersessie duurt circa 45 minuten, tenzij anders overeengekomen. Wanneer een kind- of jongeresessie thuis plaatsvindt, zorgt de ouder(s) dat ‘0 tot 18’ en kind/jongere zonder aanwezigheid van anderen aan het werk kunnen, tenzij anders voor dat moment is afgesproken. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie op school of elders en/of verslaglegging door ‘0 tot 18’ worden gedaan, wat gefactureerd wordt aan de ouder(s). Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind/jongere, de ouder(s), school en ‘0 tot 18’.

5. Investering en betalingsvoorwaarden
De actuele tarieven voor specialistische begeleiding & training staan vermeld op de website www.0tot18.nl en zijn opgenomen in de overeenkomst of op te vragen bij ‘0 tot 18’. Diensten van ‘0 tot 18’ zijn vrijgesteld van BTW, tenzij dit expliciet benoemd wordt. Kort telefonisch overleg (maximaal 15 minuten per contact), Whatsapp en e-mailcontact zijn inbegrepen bij het begeleidingstraject. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Bij afspraken buiten Mook, worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt. De factuur wordt na iedere sessie verstuurd met daarop eventuele extra gesprekken, observatie en/of verslaglegging, tenzij anders afgesproken. Sessies of gesprekken die niet geannuleerd zijn uiterlijk 24 uur van tevoren, worden volledig gefactureerd. De factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden door het bedrag over te maken naar de bankrekeningnummer van ‘0 tot 18’. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is ‘0 tot 18’ gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie of gesprek tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief sessie of gesprek) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.

7. Vertrouwelijkheid en privacy
0 tot 18’ verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van het begeleidingstraject, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het begeleidingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

8. Social media
0 tot 18’ maakt gebruik van social media met als hoofdelijk doel reclame. Iedere post dient als informatiestrekking, kennisgeving, herkenning en/of toetsing voor mogelijke nieuwe klanten. Voor posts wordt gebruik gemaakt eigen praktijkvoorbeelden, waarbij de klant zo anoniem mogelijk blijft. Als u de post toch herleidbaar naar u of uw kind of jongere of leerling vindt, wordt u vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via Sandra@0tot18.nl of 06-44872093, zodat de post aangepast dan wel verwijderd zal worden.

9. Aansprakelijkheid
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. De aansprakelijkheid van ‘0 tot 18’ is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan ‘0 tot 18’ in het kader van de overeenkomst.

10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met ‘0 tot 18’, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Blijft de ouder(s) ontevreden over het (af)handelen van ‘0 tot 18’, dan kan de ouder(s) een klacht indienen bij stichting klachtenregeling, Stroomschema-klachtenregeling-Wkkgz. Dat kunt u doen door te mailen naar info@klachtenregeling.nl. Stichting klachtenregeling zet de klacht vervolgens door naar de klachtencommissie. De klachtencommissie neemt de klacht in behandeling en zal de klacht beoordelen en hierover uitspraak doen. (Klachtenregeling Wvggz 2021).
U kunt ook een tuchtklacht indienen bij het College van Toezicht van SKJeugd, (Klacht indienen over een Jeugd- en gezinsprofessionals.). U kunt in de Brochure over verschil klachtrecht en tuchtrecht in de jeugdzorg lezen of u een klachtprocedure of een tuchtrechtelijke procedure dient te starten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).

11. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op www.0tot18.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ‘0 tot 18’.